Terms and Conditions

เงื่อนไขการให้บริการ

ภาพรวม


เว็บไซต์นี้ดูแลโดยบริษัท ASH คาว่า “เรา” และ “ของเรา” ที่ปรากฏทุกแห่งในเว็บไซต์ หมายถึงบริษัท ASH บริษัท ASH ยอมให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูล เครื่องมือและบริการทั้งหมดในนี้ หากท่านยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลง นโยบายและประกาศทั้งหมดที่แจ้งไว้ในที่นี้

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือซื้อบางอย่างจากเรา หมายถึงท่านมีส่วนร่วมใน “บริการ” ของเรา และยินยอมจะถูกผูกมัดโดยเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ (หลังจากนี้จะใช้คาว่า “เงื่อนไขการให้บริการ” หรือ “เงื่อนไข” แทน) รวมทั้งเงื่อนไข ข้อตกลง และนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี้และ/หรือมีอยู่ในการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ภายนอก (hyperlink) เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้มีผลต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกคน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม ผู้ขาย ลูกค้า เจ้าของร้าน และ/หรือผู้สร้างเนื้อหา

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา การเข้าหรือใช้งานส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์ หมายถึงท่านยินยอมจะถูกผูกมัดโดยเงื่อนไขการให้บริการนี้ หากไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงทุกข้อในนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าเว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ หากเงื่อนไขการให้บริการนี้ถูกพิจารณาเป็นข้อเสนอ การยอมรับจะจากัดแค่ในเงื่อนไขการให้บริการนี้

คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ใดๆก็ตามที่ถูกเพิ่มในร้านที่มีอยู่เดิม จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้เช่นกัน ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการฉบับปรับปรุงล่าสุดได้ทุกเมื่อที่หน้าเพจนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดก็ตามในเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยการลงข้อมูลที่ปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่หน้าเพจนี้เป็นระยะ การที่ท่านใช้งานหรือเข้าเว็บไซต์ต่อไปหลังมีการลงข้อมูลใดๆที่เปลี่ยนแปลง หมายถึงท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ร้านของเราใช้โฮสต์ของ Shopify Inc. ซึ่งสร้างระบบร้านค้าออนไลน์ให้เราสามารถขายสินค้าและบริการให้ท่านได้

 

ข้อที่ 1 – ข้อกาหนดร้านค้าออนไลน์

การยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ หมายถึงท่านแสดงตนว่าอย่างน้อยได้บรรลุนิติภาวะแล้วในเมืองหรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ หรือท่านบรรลุนิติภาวะแล้วในเมืองหรือจังหวัดที่อาศัยอยู่ และได้ยินยอมอนุญาตให้ผู้เยาว์ในการปกครองของท่านใช้เว็บไซต์นี้
ห้ามมิให้ท่านใช้สินค้าของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และในการใช้บริการ ห้ามมิให้ท่านละเมิดกฎหมายข้อใดในขอบเขตอานาจศาลของตัวเอง (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง กฎหมายลิขสิทธิ์)
ห้ามมิให้ท่านใช้สินค้าและบริการของเราในการแพร่เชื้อโรคหรือไวรัสหรือกระทาการอันตรายใดๆ
การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขข้อใดจะมีผลให้ถูกระงับบริการในทันที

 

ข้อที่ 2 – ข้อตกลงทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการได้ทุกเมื่อ ท่านเข้าใจแล้วว่าเนื้อหาของท่าน (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกส่งถ่ายโดยไม่มีการใส่รหัสและเกี่ยวข้องกับ (1) การส่งถ่ายไปตามเครือข่ายต่างๆของเรา และ (2) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คล้อยตามและปรับปรุงให้เข้ากับข้อกาหนดทางเทคนิคแข่งเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสไว้ตลอดเวลา ระหว่างการส่งถ่ายข้ามเครือข่าย
ท่านตกลงที่จะไม่ทาซ้า ดัดแปลง คัดลอก ขาย นามาขายใหม่ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการ หรือช่องทางติดต่อเพื่อให้บริการใดๆบนเว็บไซต์ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
หัวข้อใช้ในข้อตกลงนี้ถูกรวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่จากัดหรือมีผลต่อเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อที่ 3 – ความถูกต้องแม่นยา ความสมบูรณ์ครบถ้วน และความทันปัจจุบันของข้อมูล

เราไม่รับผิดชอบหากข้อมูลใดๆในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน ส่วนประกอบในเว็บไซต์นี้มีให้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้ในการอ้างอิง หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์เดียวในการตัดสินใจโดยไม่ศึกษาแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้องกว่า สมบูรณ์กว่า หรือทันสมัยกว่า การไว้วางใจในส่วนประกอบใดๆบนเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง
เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเก่าปะปนอยู่ ข้อมูลเก่าย่อมไม่ทันสมัยและมีเพื่อให้ท่านใช้อ้างอิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ
แต่เราไม่มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ให้ทันสมัย ท่านยอมรับแล้วว่าการติดตามความเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเราเป็นหน้าที่ของท่านเอง

 

ข้อที่ 4 – การแก้ไขบริการและราคา

ราคาสินค้าของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือหยุดให้บริการ (หรือส่วนใดๆหรือเนื้อหาในนั้น) โดยไม่แจ้งล่วงหน้าได้ทุกเมื่อ
เราไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงราคา การระงับบริการแบบชั่วคราวหรือถาวร

ข้อที่ 5 – สินค้าหรือบริการ (ถ้ามี)

สินค้าหรือบริการบางอย่างอาจมีจาหน่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น สินค้าหรือบริการเหล่านี้อาจมีจานวนจากัด และสามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น เราได้พยายามทุกทางเพื่อแสดงสีสันและภาพของสินค้าให้ตรงตามที่ปรากฏในร้านที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสีสันใดๆที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านจะถูกต้องแม่นยา
เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่มีหน้าที่ที่จะจากัดการขายสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลใด เขตภูมิภาคใดหรือเขตกฎหมายใด เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นกรณีไป เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะจากัดจานวนสินค้าหรือบริการที่มีให้ คาอธิบายสินค้าและราคาสินค้าทุกรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นกับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการขายสินค้าใดๆได้ทุกเมื่อ ข้อเสนอใดๆของสินค้าหรือบริการใดๆบนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะในสถานที่ที่กฎหมายห้าม
เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือสิ่งของใดๆที่ท่านซื้อหรือได้ไป จะตรงกับความคาดหวังของท่าน หรือความผิดพลาดใดๆในการบริการจะได้รับการแก้ไข

ข้อที่ 6 – ความถูกต้องแม่นยาในการออกบิลและข้อมูลบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อใดๆของท่าน เราอาจใช้ดุลยพินิจจากัดหรือยกเลิกจานวนที่ซื้อต่อบุคคล ต่อครัวเรือน หรือต่อการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง ข้อจากัดนี้อาจรวมถึงการสั่งซื้อที่กระทาโดยบัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และ/หรือการสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่ส่งบิลและ/หรือที่อยู่จัดส่งเดียวกัน หากเราเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อของท่าน เราอาจพยายามแจ้งให้ทราบโดยติดต่อท่านทางอีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ตามที่อยู่ส่งบิลตามในรายการสั่งซื้อนั้นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะจากัดหรือยับยั้งการสั่งซื้อที่เรามีดุลยพินิจว่าเป็นการกระทาของพ่อค้า ผู้นาสินค้ามาขายใหม่ หรือผู้จัดจาหน่ายสินค้า
ท่านได้ตกลงที่จะให้ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลบัญชีที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้อง สาหรับการสั่งซื้อทุกอย่างในร้านของเรา ท่านตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลบัญชีและข้อมูลอื่นๆให้เป็นปัจจุบันเสมอ รวมทั้งที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุบัตร เพื่อให้เราสามารถดาเนินธุรกรรมจนแล้วเสร็จและติดต่อท่านได้หากจาเป็น สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบใน นโยบายการคืนสินค้า

 

ข้อที่ 7 – เครื่องมือตัวเลือก

เราอาจมอบโอกาสให้ท่านเข้าถึงเครื่องมือโดยคนนอก (third-party tools) ซึ่งเราไม่ได้ติดตามดูหรือไม่สามารถควบคุมหรือมีส่วนใดๆในนั้น
ท่านได้รับทราบและเห็นชอบว่าเราให้โอกาสเข้าถึงเครื่องมือเหล่านั้น “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกัน การเป็นตัวแทน หรือข้อตกลงใดๆ และไม่มีการรับรองใดๆ เราไม่รับผิดชอบต่อเหตุใดๆก็ตามอันเกิดจากการที่ท่านใช้เครื่องมือโดยคนนอก
การใช้เครื่องมือตัวเลือกที่มีให้ในเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงและการตัดสินใจของท่านเอง และท่านควรแน่ใจว่ารู้และเห็นสมควรกับเงื่อนไขของเครื่องมือเหล่านั้น ดังที่คนนอกที่เกี่ยวข้องได้แจ้งไว้
ในอนาคต เราอาจเสนอบริการและ/หรือคุณสมบัติเพิ่มเติมในเว็บไซต์ (รวมถึงการปล่อยเครื่องมือและทรัพยากรใหม่ๆออกมา) คุณสมบัติและ/หรือบริการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วย

 

ข้อที่ 8 – ลิ้งค์โดยคนนอก

เนื้อหา สินค้าและบริการบางอย่างที่มีผ่านบริการของเรา อาจมีส่วนประกอบจากคนนอกอยู่ในนั้น
ลิงค์โดยคนนอกบนเว็บไซต์นี้ อาจนาท่านไปยังเว็บไซต์ของคนนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง เราไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบใดๆต่อส่วนประกอบหรือเว็บไซต์ใดๆของคนนอก หรือต่อส่วนประกอบ สินค้า หรือบริการของคนนอก
เราไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใดๆที่เกี่ยวกับการซื้อหรือใช้สินค้า บริการ ทรัพยากร เนื้อหาหรือธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ใดๆของคนนอก โปรดตรวจสอบนโยบายและข้อปฏิบัติของคนนอกโดยละเอียดเพื่อความเข้าใจก่อนทาธุรกรรมใดๆ หากมีข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ความกังวลหรือคาถามใดๆเกี่ยวกับสินค้าของคนนอก ควรติดต่อคนนอกโดยตรง

 

ข้อที่ 9 – ความคิดเห็น เสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน และสิ่งอื่นๆที่ส่งเข้ามา

หากท่านส่งบางสิ่งมาตามที่เราขอ (เช่นข้อมูลเพื่อชิงรางวัล) หรือส่งความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ คาขอ แผนการ หรือส่วนประกอบอื่นๆมาโดยที่เราไม่ได้ขอ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ อีเมล จดหมาย หรืออื่นๆ (หลังจากนี้จะเรียกรวมกันว่า “ความคิดเห็น”) หมายถึงท่านยอมรับว่าเราอาจแก้ไข คิดลอก ประกาศ เผยแพร่ แปล หรือใช้ความคิดเห็นใดๆที่ท่านส่งมาในสื่อใดเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีข้อจากัด เราไม่จาเป็นต้อง (1) เก็บความคิดเห็นใดๆไว้เป็นความลับ; (2) จ่ายค่าตอบแทนให้ความคิดเห็นใดๆ; หรือ (3) ตอบกลับความคิดเห็นใดๆ
เราอาจแต่ไม่มีหน้าที่ที่จะดูแล แก้ไขหรือลบความคิดเห็นที่เราใช้ดุลยพินิจแล้วว่าผิดกฎหมาย โจมตี ข่มขู่ หมิ่นประมาท ทาให้เสียชื่อเสียง ลามก หยาบโลน หรือไม่เกิดผลดีใดๆ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดก็ตาม หรือเงื่อนไขการให้บริการนี้
ท่านตกลงแล้วว่าความคิดเห็นของท่านจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆของผู้ใด รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ท่านยังตกลงอีกว่าความคิดเห็นของท่านจะไม่มีส่วนประกอบที่หมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมาย เป็นอันตราย หรือหยาบโลน หรือมีไวรัสหรือมัลแวร์คอมพิวเตอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการหรือต่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ท่านใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทาเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง หรือจงใจหลอกลวงเราหรือคนนอกเรื่องผู้ส่งความคิดเห็น ท่านต้องรับผิดชอบต่อทุกความคิดเห็นที่ส่งมา และความถูกต้องในนั้น เราจะไม่รับผิดชอบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความคิดเห็นที่ท่านหรือคนนอกคนใดก็ตามส่งมา

 

ข้อที่ 10 – ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งผ่านร้านค้ามา จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ข้อที่ 11 – ความผิดพลาด ความไม่ถูกต้องแม่นยาและสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้

บางโอกาสอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์หรือในบริการที่พิมพ์ผิดพลาด ไม่ถูกต้องแม่นยา หรือไม่ได้กล่าวถึงไว้ ที่อาจเกี่ยวข้องกับคาอธิบายสินค้า ราคา การส่งเสริมการขาย (promotions) ข้อเสนอ ค่าส่งสินค้า ระยะเวลาขนส่ง และสถานะการมีสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องแม่นยาหรือสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ใดๆ และในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกการสั่งซื้อหากข้อมูลใดๆในบริการหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่ท่านทาการสั่งซื้อไปแล้ว)
เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุง แก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายระบุไว้
วันที่ระบุการปรับปรุงให้ทันสมัยหรือระบุการโหลดใหม่ (refresh date) ในบริการหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าข้อมูลทุกอย่างในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ทันสมัยแล้ว

 

ข้อที่ 12 – ข้อห้ามในการใช้งาน

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่นๆที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ ห้ามมิให้ท่านใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในนั้น: (1) เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (2) เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทาหรือมีส่วนร่วมในการกระทาผิดกฎหมายใดๆ; (3) เพื่อฝ่าฝืนข้อบังคับ กฎ กฎหมาย หรือบัญญัติทั้งในระดับนานาชาติ จังหวัด รัฐ หรือท้องถิ่น; (4) เพื่อละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น; (5) เพื่อรังควาน ทาอันตราย สบประมาท ทาร้าย ทาให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ขมขู่ หรือเลือกปฏิบัติทางเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ถิ่นกาเนิด หรือความบกพร่องทางกาย; (6) เพื่อใช้ส่งข้อมูลปลอมหรือทาให้เข้าใจผิด; (7) เพื่ออัพโหลดหรือส่งต่อไวรัสหรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์รูปแบบอื่นใดที่จะหรืออาจถูกใช้แล้วส่งผลต่อการใช้งานหรือปฏิบัติงานของบริการหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่นๆ หรืออินเตอร์เน็ท; (8) เพื่อเก็บหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น; (9) เพื่อส่งสแปม หลอกลวง แก้ตัว หรือเบียดเบียนผู้อื่น; (10) เพื่อจุดประสงค์ใดๆที่หยาบโลนหรือผิดศีลธรรม; หรือ (11) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่นๆ หรืออินเตอร์เน็ท เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการใช้บริการของท่านหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง หากท่านละเมิดข้อห้ามใดๆในการใช้งาน

 

ข้อที่ 13 – การปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน; ข้อจากัดของความรับผิดชอบ

เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้บริการของท่านจะราบรื่น เหมาะสมแก่เวลา ปลอดภัยหรือหรือปราศจากความผิดพลาด เราไม่รับรองว่าผลลัพธ์ที่อาจได้จากการใช้บริการจะถูกต้องแม่นยาหรือเชื่อถือได้
ท่านยอมรับแล้วว่าเราอาจนาบริการออกไปเป็นระยะเวลาที่ไม่มีกาหนด หรือยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน
ท่านยอมรับโดยเจตนาแล้วว่าการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการได้ เป็นความเสี่ยงของท่านเอง สินค้าและบริการทั้งหมดที่จัดส่งให้ท่าน (ยกเว้นที่เราได้ระบุไว้ชัดเจน) เป็นไป “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” เพื่อการใช้งานของท่าน โดยไม่มีการรับรองหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะได้แจ้งไว้หรือบอกเป็นนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขที่เป็นนัยทั้งหมดของการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
คุณภาพในการใช้เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์จาเพาะเจาะจง ความทนทาน กรรมสิทธิ์ และการไม่ถูกละเมิด
ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท ASH ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง บริษัทในเครือ ตัวแทน คู่สัญญา พนักงานฝึกงาน ผู้จัดหาของ ผู้ให้บริการหรือผู้ออกใบอนุญาต จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ สูญหาย การเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยมิได้ตั้งใจ หรือที่เป็นโทษเนื่องจาก เป็นกรณีพิเศษ เป็นผลตามมา รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการขาดทุน สูญผลกาไร สูญเงินสะสม สูญข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการทดแทน หรือความเสียหายใดๆในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด(รวมถึงการเพิกเฉย) ความรับผิดชอบอันเคร่งครัด หรืออื่นๆที่เกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือสินค้าใดๆที่ได้จากการใช้บริการของเรา หรือการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือสินค้าใดๆในทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการไม่ได้กล่าวถึงเนื้อหาใดๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เป็นผลจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใดๆ(หรือสินค้า) ที่ได้ประกาศ ส่งต่อหรือมีให้บริการ แม้จะได้แนะนาความเป็นไปได้ไว้แล้ว เนื่องจากบางเมืองหรือเขตอานาจกฎหมายไม่อนุญาตข้อยกเว้นหรือข้อจากัดของความรับผิดชอบสาหรับความเสียหายที่เกิดตามมาหรือเกิดโดยมิได้ตั้งใจ ในเมืองหรือเขตอานาจกฎหมายนั้นๆ ความรับผิดชอบของเราจะเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกาหนด

 

ข้อที่ 14 – การชดใช้ความเสียหาย

ท่านยอมรับว่าจะชดใช้ความเสียหาย ปกป้อง และไม่ก่อการซึ่งเป็นอันตรายต่อบริษัท ASH และบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ คู่ค้า เจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท ตัวแทน คู่สัญญา ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง ผู้จัดหาของ พนักงานฝึกงานและพนักงานของเรา จากข้อเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ รวมถึงค่าจ้างทนายอันสมเหตุสมผล โดยคนนอกใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือเอกสารที่รวมในการอ้างอิง
หรือการที่ท่านละเมิดกฎหมายข้อใดหรือสิทธิใดๆของคนนอก

 

ข้อที่ 15 – การแยกส่วน

หากมีเหตุการณ์ที่ข้อใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้ได้ ถึงกระนั้นข้อดังกล่าวจะยังมีการบังคับใช้จนถึงที่สุดตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้อนุญาตไว้ และส่วนที่ไม่สามารถใช้ได้จะถือว่าแยกออกจากเงื่อนไขการให้บริการนี้ การกาหนดดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของข้ออื่นๆที่เหลือ

 

ข้อที่ 16 – การสิ้นสุดเงื่อนไข

ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนวันสิ้นสุดเงื่อนไข จะมีผลแม้ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม
เงื่อนไขการให้บริการนี้มีผลใช้งาน นอกจากและจนกว่าจะเกิดการสิ้นสุดเงื่อนไขโดยท่านหรือเรา ท่านสามารถสิ้นสุดเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อ ด้วยการแจ้งเราว่าไม่ต้องการใช้บริการของเราอีก หรือเมื่อท่านหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา
หากเราพิจารณาหรือสงสัยว่าท่านไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อใดๆในเงื่อนไขการให้บริการนี้ เราสามารถสิ้นสุดข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยที่ท่านจะยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนถึงและรวมถึงวันที่สิ้นสุดเงื่อนไข; และ/หรืออาจปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าใช้บริการของเรา(หรือส่วนใดๆในนั้น)ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว

 

ข้อที่ 17 – สัญญาเบ็ดเสร็จ

หากเราไม่ดาเนินการหรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อใดๆในเงื่อนไขการให้บริการนี้ มิได้แปลว่าเราสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือข้อนั้นๆ
เงื่อนไขการให้บริการนี้และนโยบายหรือกฎการดาเนินงานใดๆที่เราลงไว้ในเว็บไซต์นี้หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการประกอบขึ้นเป็นสัญญาเบ็ดเสร็จและความเข้าใจระหว่างท่านและเรา และจะเป็นระเบียบในการใช้บริการของท่าน ซึ่งมีผลเหนือข้อตกลง การสื่อสารและข้อเสนอใดๆระหว่างท่านกับเรา ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะด้วยปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเงื่อนไขการให้บริการฉบับใดๆก่อนหน้านี้)
หากมีข้อคลุมเครือใดๆในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ห้ามมิให้ตีความขัดแย้งกับฝ่ายผู้ร่างเงื่อนไข

 

ข้อที่ 18 – กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อปลีกย่อยใดๆเกี่ยวกับการที่เราให้บริการท่าน จะบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย

 

ข้อที่ 19 – การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการฉบับปรับปรุงล่าสุดได้ทุกเมื่อที่หน้าเพจนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดก็ตามในเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยการลงข้อมูลที่ปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่หน้าเพจนี้เป็นระยะเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง การที่ท่านใช้งานหรือเข้าเว็บไซต์ต่อไปหลังมีการลงข้อมูลใดๆที่เปลี่ยนแปลง หมายถึงท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

 

ข้อที่ 20 – ข้อมูลการติดต่อ

หากมีคาถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ ส่งถึงเราที่ support@ash-asia.com